Det finns ett tomrum att fylla

Idag skriver Ylva Johansson i Dagens Nyheter om att Socialdemokraterna behöver en tydligare ideologisk profil.I samma tidning reflekterar Peter Wolodarski under rubriken Vad vilja socialdemokraterna? Också han söker en ideologisk botten i det socialdemokratiska projektet.

Det intressanta är att alltfler borgerliga företrädare tycks längta efter en starkare och mer välartikulerad socialdemokrati. Skälet är nog inte bara att moderaterna börjar gå på tomgång. Jag tror att det finns en växande insikt om att det nya Sverige som håller på att skapas inte är så framgångsrikt som man skulle önska. De avreglerade marknaderna för infrastruktur skapar allt större problem och allt mer missnöje. Sämre skolresultat och en tendens mot ökad korruption väcker frågor om vinstintressen i skola och övrig offentlig sektor. Slarvigt genomförda, ideologiskt betingade reformprojekt som de nya regelverken för högskolan ger skäl att känna oro inför alliansregeringens fortsatta framfart.

”På sikt skulle en omorienterad socialdemokrati kunna bli en intressant samarbetspartner för mittenpartierna när dessa fått nog av Moderaternas högmod,” skriver  Wolodarski. Så skulle det kunna bli – men då krävs just en omorientering, och jag önskar mig en ännu tydligare sådan än den som Ylva Johansson skisserar på Dagens DN Debatt. Utgångspunkten måste vara en principiell diskussion om hur vi ser på samhälle och samhällsekonomi, inte enskilda reformförslag.

Jag menar att ett viktigt område där socialdemokraterna kan ta ledningen gäller frågan om att åter stärka statens och kommunernas roll i samhällsekonomin. De socialdemokrater som – liksom jag själv – ifrågasätter privata företag i vård och skola, konkurrensutsättningen av  kollektiva transporter eller begränsningarna i kommunernas rätt att själva bestämma räckvidden för sin verksamhet, vi betraktas ofta  som en vänsteropposition. Ibland ombeds vi till och med tiga om våra extrema åsikter. Men idén att stat och kommuner har en central roll att fylla i en väl fungerande marknadsekonomi, som företrädare för allmänintresset i kontrast till marknadsintresset, är ingen extrem vänsterposition – tvärtom. Denna syn på staten har legat  till grund för de europeiska marknadsekonomierna under decennier, och gör så än idag. Just därför kan en omorientering ifråga om statens och kommunernas roll utgöra ett intressant inslag i en ny socialdemokratisk profil, som kan väcka intresse också bland mittenpartierna. Den marknadsideologiska tvångströja som den nuvarande regeringen har dragit på sig, riskerar att till sist undergräva kvaliteten inte bara på skolan och järnvägstrafiken utan också kvaliteten på andra delar av den svenska ekonomins basfunktioner. Priset kan bli högt när ideologisk blindhet ersätter klok pragmatism.

20 kommentarer

Under Uncategorized

20 svar till “Det finns ett tomrum att fylla

 1. Anders Romelsjö

  Som en första kommentar vill jag bara informera om ett möte som just behandlar frågan om den i bloggen nämna frågan om kommersialiseringen i vården. Den äger rum på ”Socialistiskt Forum 27.11”, som man hoppas lockar alla som är intresserade av debatt om vänsterns väg -och en bra demokratisk, socialistisk värld.

  Vi behöver en annan världsordning än den som ytterst bestäms av vinstintressen och beslut utan insyn hos en numerärt lite, liten del av jordens befolkning; en världsordning där enskilda enheters (företags) vinstintressen ej som nu hindrar beslut och tillämpning av en vettig klimatpolitik som ökar möjligheten för mänskligghetens överlevnad; en världsordning med produktion efter behov i mycket större utsträckning; en världsordning som ej utmärks av ökade ekonomisk ojämlikhet. De ekonomiska kriserna, de stora budgetunderskotten i många länder, den ökade arbetslösheten, de ökade ekonomiska skillnaderna i sgs alla länder visar att åtminstone den nyliberala kapitalismen spelat ut sin roll – och kanske kapitalismen överhuvud. Finns inom S intresse och kraft att fundera i radikala riktningar, och återvända till partifädernas ideologiska synsätt?

  Låt mig påminna om av en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall; http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan hade mer än 20 % (25 % resp. 21 %) denna uppfattning. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. … Något att något ta fasta på??

  Anders Romelsjö

  Som en del av Socialistiskt Forum den 27 november på ABF-huset i Stockholm arrangerar Gemensam Välfärd Stockholm ett seminarium om sjukvården. Programmet för hela dagen kan fås från ABF – Stockholm.

  SJUK VÅRD ? Vad händer när sjukvården kommersialiseras?

  Seminarium lördagen den 27 november, 11.45 – 13.15
  ABF-huset, Hedénsalen

  Den svenska sjukvården håller på att stöpas om. Stora koncerner som drivs av vinstintresse tar över allt mer. Samtidigt kommersialiseras också den offentligt drivna vården. Hur långt har det gått? Vilka blir konsekvenserna? Och hur ser de progressiva framtidsalternativen ut?

  Göran Dahlgren gör en analys av vårdens kommersialisering de senaste 20 åren, dess drivkrafter och konsekvenser. Han belyser också en framtida utveckling av vården där ett alternativ är ökad privatisering av vårdens drift och finansiering medan ett andra alternativ utgår från en vidareutvecklig av den offentliga hälso- och sjukvården.

  Kent Werne berättar hur mycket som privatiserats på olika områden, hur mycket som är vinstdrivet, vilka koncerner som dominerar, vilka som äger dessa och slutligen koncernernas omsättning och vinst.

  Medverkande:

  Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool
  Kent Werne, journalist och författare”

 2. Anders Romelsjö

  Här mer lättillgänglig hänvisning till ett sannolikt mycket intressant möte om offentlig och privat sjukvård, som av misstag placerades sist i mitt föregående inlägg.

  Anders Romelsjö

  ”Som en del av Socialistiskt Forum den 27 november på ABF-huset i Stockholm arrangerar Gemensam Välfärd Stockholm ett seminarium om sjukvården. Programmet för hela dagen kan fås från ABF – Stockholm.

  SJUK VÅRD ? Vad händer när sjukvården kommersialiseras?

  Seminarium lördagen den 27 november, 11.45 – 13.15
  ABF-huset, Hedénsalen

  Den svenska sjukvården håller på att stöpas om. Stora koncerner som drivs av vinstintresse tar över allt mer. Samtidigt kommersialiseras också den offentligt drivna vården. Hur långt har det gått? Vilka blir konsekvenserna? Och hur ser de progressiva framtidsalternativen ut?

  Göran Dahlgren gör en analys av vårdens kommersialisering de senaste 20 åren, dess drivkrafter och konsekvenser. Han belyser också en framtida utveckling av vården där ett alternativ är ökad privatisering av vårdens drift och finansiering medan ett andra alternativ utgår från en vidareutvecklig av den offentliga hälso- och sjukvården.

  Kent Werne berättar hur mycket som privatiserats på olika områden, hur mycket som är vinstdrivet, vilka koncerner som dominerar, vilka som äger dessa och slutligen koncernernas omsättning och vinst.

  Medverkande:

  Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool
  Kent Werne, journalist och författare”

 3. Ping: Jakten om tronen har börjat | Hans Åberg

 4. Jag tycker all anledning till att inte rösta på S finns i detta som Ylva Johansson skriver:

  ”Vi måste ha ett tydligt alternativ som gör det möjligt med uthållig tillväxt i en hårdnande internationell konkurrens och som gör att Sverige kan konkurrera med kompetens och kunskapsintensiv verksamhet i stället för låglönejobb.”

  I praktiken innebär detta att S alltså inte har något emot ett system med låglönejobb. Faktiskt betyder det att S inte utmanar dagens och världens ohållbara system, det betyder bara att S vill att låglönejobben befinner sig annorstädes. Man vill alltså ha fortsatt tillväxt och låglönejobb i en värld där jordens ressurser redan överexploateras. S enda grej är att försöka se till att så få låglönejobb som möjligt hamnar i Sverige. Det låter ganska ruttet. Det säger väl en del om vad S-ledningen uppfattar som ”förnyelse”.

  • lenasommestad

   Här tror jag att du gör en övertolkning, även om det finns skäl att kritiskt diskutera den idé om framgång genom konkurrens och utslagning som dagens marknadsekonomiska modeller står för. Under många år låg Sverige långt framme i teknikutveckling och mekanisering inom t.ex. tvätt, städning, IT-applikationer just tack vara att bra löner gjorde det intressant att produktutveckla. Att Sverige har kunskapsintensiva jobb är ju heller inte i sig något hinder för att också andra utveckla bra jobb – om vi ser den globala ekonomin som en marknad där vi har olika komparativa fördelar. Höjd kompetens överallt höjer produktivitet och kunskapsinnehåll för hela den globala ekonomin.

   • Det låter på mig som en ganska stark tilltro till marknaden. Jag tror inte jag är ensam om att ha desillusionerats av det sätt på vilket S reagerat på finanskrisen, det vill säga som om partiet inte längre har en kritisk och oberoende hållning i förhållande till ”den fria marknaden”. Du skriver att det att ”Sverige har kunskapsintensiva jobb […] inte i sig [är] något hinder för att också andra [ska] utveckla bra jobb – om vi ser den globala ekonomin som en marknad där vi har olika komparativa fördelar. Höjd kompetens överallt höjer produktivitet och kunskapsinnehåll för hela den globala ekonomin.” Eftersom vi redan överexploaterar jordens tillgångar, borde man väl vara mer kritisk mot marknadens krav på tillväxt i länder som snarare borde ha en mer jämlik fördelning av rikedomen än är i ett reellt behov av tillväxt. Borde man inte gå in för ett annat ekonomiskt system som ser till att vi (globalt) nalkas i stället för att avlägsna oss från en hållbar utveckling? Det vore väl djärvt av Sverige att på så sätt visa vägen?

   • Jan Wikund

    Jag tror att man inte behöver fastna i den här motsättningen mellan ”tro på marknaden” som den nu tillämpas och ”ett helt nytt system”. Det är möjligt att ett helt nytt system är nödvändigt – men tills vidare kan man ju börja arbeta för någon form av styrd marknad av det slag som hela Europa hade från åtminstone 1700-talet fram till sådär 1990.

    Jag pushar återigen för Carlota Pérez’ synpunkter på vad som behöver göras för att vi ska komma ur den nuvarande, destruktiva bubbelekonomin: http://www.carlotaperez.org/interviews/CParticleODApril2009.pdf

  • Vi måste ha ett tydligt alternativ som gör det möjligt med uthållig tillväxt i en hårdnande internationell konkurrens och som gör att Sverige kan konkurrera med kompetens och kunskapsintensiv verksamhet i stället för låglönejobb.

   Jag undrar, sker tillväxt i svenska politikers föreställningsvärld bara i det som vi producerar för konsumtion i utlandet?

   Det finns ingen fristående förment global marknad, den globala marknaden är sammanlänkade nationella ekonomier, förutsättningen för tillväxt i ett globalt perspektiv är att dessa nationella ekonomier har tillväxt och fungerar väl. För att vi ska ha denna omhuldade exporttillväxt är det absolut krav att någon annan har en inhemsk ekonomi som går bra och har tillväxt (vanligen ytterst att USA för en expansiv ekonomisk politik som ”consumer of last resort”). Alla länder kan inte likt Sverige bedriva ”beggar thy neighbour” politik.

   När man hör svenska politiker prata om den ”hårda internationella konkurrensen” som vi måste anpassa oss till frågar man sig om de överhuvudtaget har en susning om Sveriges ställning som exportnation. I dagens i-värld kan vem som helst få sådan information på SCB, Eurostat, Världsbanken etc (och det räcker långt att vara normalbegåvat läs och skrivkunnig och kunna åtminstone 2 av de 4 räknesätten).

   Varför bekymrar sig ingen svensk politiker om vår inhemska ekonomi som satts på undantag i 20-30 års tid, är det något som utvecklats dåligt är det den. Var tror man framtidens företag ska komma från om vi sätter hemmamarknaden på undantag. Exportsektorn producerar allt mer med allt färre anställda. Att tro att sysselsättning ska lösas med export och i den ”hårdnande internationell konkurrensen” är inte ens avlägset i närheten av en sansad verklighetstolkning.

   It is becoming clear that not all countries can rely on exports to boost growth and employment; more than ever they need to give greater attention to strengthening domestic demand … The shift in focus on domestic-demand-led growth is necessary both in developed and emerging-market economies with large current-account surpluses and underutilized production potential in order to prevent the recurrence of imbalances similar to those that contributed to the outbreak of the global financial crisis. But it is also important for many developing countries that have become heavily dependent on external demand for growth and for creating employment for their growing labour force.

   Unemployment is the most pressing social and economic problem of our time, not least because, especially in developing countries, it is closely related to poverty.
   United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Trade and Development Report, Sept 2010

   Den förtvinade exportnationen i den hårda internationella konkurrensen, 1970-2008
   Nettoexport och arbetslöshet

   • Det verkar på mig orealistiskt att på det viset röra sig inom ”den fria marknadens” logik. Som jag svarat Lena Sommestad efter att hon svarat min första kommentar här:

    ”Det låter på mig som en ganska stark tilltro till marknaden. Jag tror inte jag är ensam om att ha desillusionerats av det sätt på vilket S reagerat på finanskrisen, det vill säga som om partiet inte längre har en kritisk och oberoende hållning i förhållande till ”den fria marknaden”. Du skriver att det att ”Sverige har kunskapsintensiva jobb […] inte i sig [är] något hinder för att också andra [ska] utveckla bra jobb – om vi ser den globala ekonomin som en marknad där vi har olika komparativa fördelar. Höjd kompetens överallt höjer produktivitet och kunskapsinnehåll för hela den globala ekonomin.” Eftersom vi redan överexploaterar jordens tillgångar, borde man väl vara mer kritisk mot marknadens krav på tillväxt i länder som snarare borde ha en mer jämlik fördelning av rikedomen än är i ett reellt behov av tillväxt. Borde man inte gå in för ett annat ekonomiskt system som ser till att vi (globalt) nalkas i stället för att avlägsna oss från en hållbar utveckling? Det vore väl djärvt av Sverige att på så sätt visa vägen?”

   • Det verkar på mig orealistiskt att på det viset röra sig inom ”den fria marknadens” logik.

    Vad för rörelse inom nämnda logik är det som är orealistiskt?

   • Till lasse: Jag tänker på rörelsen som vurmar för tillväxt i länder som inte är i reellt behov av tillväxt som ett sätt att öka sysselsättningen.

    Som jag ser det måste man vidga möjligheterna för sysselsättning, det kräver att arbetsgivarna blir mindre enarådande.

    Man måste också effektivisera konsumtionen i i-länderna, få en mer rationell och hållbar livsstil. Hur ska annars Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Afrika osv. kunna få det samma och en livsstil på lik linje med våras.

    På mig förefaller det som om du förhåller dig till ”auktoriteter” som rör sig inom systemet (på grund av karriär osv.), när det som krävs är systemskifte.

    Det aktuella systemet är kortsiktigt.

    Vi behöver gå över till långsiktighet.

 5. Robert Höglund

  Bra och viktiga synpunkter. Många socialdemokratiska kommunpolitiker har taget det allt för lätt, detta med privatiseringar. Det blir inte alltid bättre, som många tycks tro, att privatisera skola,vård och omsorg. För vissa skolföretags ägare förvisso, men inte har det blivit så värst mycket bättre undervisning och kunskapsinnehåll i skolan. Dessutom alla stolligheter med att privatisera Apotek, post, järnvägar och nu senast Svensk Bilprovning.

 6. Ping: Söndagskrönikan om utmaningarna för Alliansen och för Socialdemokratin. « Kent Persson (m) blogg

 7. Ping: Ideologins återkomst! « Sverige är inte världens navel!

 8. ”Jag tror att det finns en växande insikt om att det nya Sverige som håller på att skapas inte är så framgångsrikt som man skulle önska. ”

  Nej, det kan man säga! Så här ser trenden ut nu, enligt UNDP: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_HDI_projections_of_UN

  Eller med andra ord: Om det får fortsätta så här kommer Sverige om 20 år att ha rasat från femtonde till fyrtifemte plats på HDI-skalan, och bland annat ha passerats av Bulgarien, Cuba och Mexico.

  • lenasommestad

   Intressant. Jag har inte tidigare sett denna prognos. Samtidigt blir jag nyfiken på att dyka ner i analysen för att bättre förstå hur man mäter. Denna typ av index blir allt viktigare.

 9. Mia

  http://www.youtube.com/user/Owatunes#p/u/13/1l4aYvXCECc
  Här för du en fin länk om du inte sett den förr.
  funkar den inte sök youtube-owatunes-låt social security.Mvh

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s