Tillit är grunden

Partisekreterare Ibrahim Baylan kommenterar idag Primes hemliga lobbykampanj (Aftonbladet). Han efterlyser öppenhet och föreslår lagstiftning. I den konkreta sakfrågan har han dock ingenting att säga, annat än att han förutsätter ”att alla människor företräder sina egna åsikter, och, när man företräder oss socialdemokrater, våra medlemmar och väljare”. I övrigt manar Baylan till besinning och vill motverka en destruktiv märkning av s-medlemmar i ”höger” eller ”vänster”:

”Hela den här märkningen av folk som än det ena, än det andra är väldigt destruktiv. Jag ser dessutom att det är ganska mycket övertoner. Man måste lugna ner sig och ta ett ansvar.”

Jag är glad att Ibrahim Baylan äntligen ger en kommentar, men innehållet är en besvikelse. Mats Engström har rätt när han konstaterar att  det inte räcker att kräva lagstiftning mot dold lobbying. Den kris vi befinner oss i handlar om det Socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna behöver därför också en egen uppförandekod och skärpta etiska riktlinjer. Men inte heller detta är tillräckligt, menar jag. I den konkreta förtroendekris som vi nu befinner oss i, vill jag se att Ibrahim Baylan mer tydligt avstånd från Niklas Nordströms agerande – lika tydligt som när Arena igår valde att avbryta allt samarbete med Prime. Men något sådant avståndstagande står tyvärr inte att finna i de uttalanden som Baylan har gjort i Aftonbladet. På partiets hemsida hittar jag under förmiddagen heller ingen kommentar.

Baylan ”förutsätter att alla människor företräder sina egna åsikter”. Det är ett uttalande som glider förbi själva kärnproblemet. Debatten om Primes lobbying handlar inte om i vad mån Niklas Nordström ”företräder sina  egna åsikter”. Det gör han säkert. Vad debatten handlar om är att Niklas Nordström har fått betalt för att driva dessa åsikter. Vad debatten handlar om är att han har svikit det förtroende som vi har rätt att ha på honom som en partikamrat. Det är allvarligt och innebär ett försök att undergräva partiets integritet och självständighet. Tillit är grunden för ett fungerande parti.

Istället för att tydligt ta avstånd från Niklas Nordströms och Primes agerande, väljer Baylan att i sitt uttalande rikta kritik mot dem i partiet som är upprörda över det som har hänt. Baylan uppmanar mig och andra som har uppmärksammat Prime-affären  att ”gräva ner stridsyxorna”. Han beskriver vår kritik som ett försök att riva upp en destruktiv debatt mellan höger och vänster i partiet. (”Man måste lugna ner sig och ta ett ansvar”.) Men frågan är vad som är att ta ansvar i ett parti, där tilliten rämnar? Jag menar att tydlighet krävs mot dem som har felat – inte mot dem som kritiserar felsteg. Att partiledningen är tydlig om vilka etiska principer som gäller är viktigt inte minst för att återskapa ett bra och tillitsfullt diskussionsklimat mellan de många olika åsiktsgrupperingar, som alltid kommer att finnas inom Socialdemokratin.

Jag håller med Röda Berget om att det är viktigt att vi så snart som möjligt kan lägga ”Primegate” bakom oss. Men om detta ska vara möjligt krävs ett annat förhållningssätt från partiledningen än vad Ibrahim Baylan idag ger uttryck för. Partisekreteraren, om någon, bör undvika att framställa Prime-affären som en konflikt mellan höger och vänster. Att försöka tillrättavisa mig och andra för att vi skulle visa brist på ansvar och besinning i denna situation är inte någon bra strategi. Jag tror att vi alla är eniga om att partiet nu behöver fokusera på en konstruktiv framtidsdiskussion – men en sådan konstruktiv framtidsdiskussion kräver ärlighet och tillit. Att säkerställa att alla partimedlemmar vill dela ansvaret för detta är, om något, Ibrahim Baylans ansvar.

Mer klokt bloggat och skrivet: Enn Kokk, Eric Sundström, Peter Högberg.

22 kommentarer

Under Demokrati

22 svar till “Tillit är grunden

 1. erik

  mycket bra skrivet! det är helt orimligt att vi som ÄR ärliga i våra uppsåt ska misstänkliggöras/utmålas som hot.

  vad jag ser fram emot en ny, framåtblickande socialdemokrati som får människors hjärtan att bulta igen!

 2. Jan Hagberg

  Medborgarsång lätt bearbetad!

  Det är skam, det är fläck på den röda fanan
  att medlemsrätt tycks heta pengar.

 3. Bra skrivet. Jag tycker diskussionen hittills varit sansad och behövlig, så att kritisera de som kritiserar är att grovt underskatta väljarnas intelligens. Brist på debatt är långt skadligare för partiets trovärdighet.

 4. Hans Kilsved

  Etikfrågorna spelar lika stor roll för dem som är anställda, de gäller inte bara dem som är anlitade för att föra fram åsikter från ett särintresse. De som har särintressen att bevaka ser inte alltid till helheten och har ibland svårt att göra nödvändiga politiska avvägningar. Om någon kandiderar till ett uppdrag är det av central betydelse att denne är öppen med att redovisa sina uppdrag och lojaliteter. När någon är anställd av ett särintresse framgår det ofta tydligt, medan inte alla konsulter redovisar vilka uppdragsgivare de har och inte har (inte tar).

  Den som har en anställning på en intresseorganisation kan ibland hamna i lojalitetskonflikter där partiets uppfattningar ställs mot arbetsgivarens. Jag tror att vi hittills underskattat betydelsen av att vara tydlig i hanteringen av denna typ av konflikter.

  Socialdemokratin har en bakgrund som arbetarparti. Personer som arbetar som arbetsledare, personalchefer, verksamhetschefer, VD:ar, styrelseordföranden eller sitter i en bolagsstyrelse kan hamna i situationer där de i sin professionella roll företräder en annan uppfattning än de förväntas göra som socialdemokratiska förtroendevalda i styrelser och nämnder. Ett exempel är när förtroendevalda beviljar fallskärmar och pensionsförmåner för chefer. Då händer det att deras lojalitet går till gruppen av chefer, snarare än till dem de företräder.

  Samtidigt har flera bransch- och arbetsgivarorganisationer frågor på sina agendor som sammanfaller med dem som drivs av de fackliga organisationer som är verksamma i samma bransch. Därför det vara en lite väl långtgående slutsats att betrakta personer som tar uppdrag från branschorganisationer som klassförrädare och kvalificerade för uteslutning.

  Inom statsförvaltningen använder man sig av formuleringen ”förtroendeskadlig bisyssla”. Huvudprincipen är att om medarbetaren uppfattar att det skulle finnas risk för att bisysslan skulle kunna uppfattas som förtroendeskadlig ska den anmälas och godkännas av arbetsgivaren. Det borde inte vara alltför svårt att införa en anmälningsplikt för de socialdemokratiskt förtroendevalda både vad gäller uppdrag, medlemskap, aktieinnehav och närståendes anställningar.

  Det handlar ytterst om förtroendet för politiken – att den är seriös.

  • lenasommestad

   Tack för dessa kloka synpunkter.
   Jag tycker att du ger ett viktigt bidrag med att föreslå att vi kan använda begreppet ”förtroendeskadlig bisyssla”. Jag tror att detta begrepp skulle vara till stor hjälp också i politiska sammanhang.
   Jag har själv konfronterats med problemet att vara socialdemokrat med en annan professionell lojalitet, som VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme (2007-2010). När jag tog detta uppdrag gjorde jag bedömningen att det i allt väsentligt var förenligt med mina värderingar, bl.a. därför att organisationens stadgar tydligt betonade det allmännyttiga uppdraget. Jag valde också att under min tid som VD för Svensk Fjärrvärme helt avstå från att framträda som socialdemokrat i nationell politik.
   Däremot deltog jag internt i partipolitiken på lokal och regional nivå, bl.a. som ledamot i Arbetarkommunens styrelse och i Distriktsstyrelsen.
   Att ha en stark lojalitet i sin professionella roll rymmer verkligen svåra avvägningar som behöver diskuteras långt mer än vad som sker idag. . Kanske kan detta bli ett positivt resultat av den ”Primegate”-affär, som vi nu har gått igenom.
   Själv njuter jag nu av den nyvunna frihet jag har att alltid kunna framträda som socialdemokrat, samtidigt som jag är glad över de viktiga och värdefulla erfarenheter jag fick i mitt uppdrag inom energibranschen.

 5. Ping: Ibbes västgötaklimax at Magnus tankar

 6. Ping: Torgny Landin » Lägga Prime bakom oss. Jo, men…

 7. JO

  Du skriver så bra! Tack!

 8. Johan E

  Ditt inlägg känns präglat av samma övertoner som Baylan varnar för. Jag har hittat ett blogginlägg som i stora drag beskriver vad jag tycker. Länkar till det nedan. Tyvärr underblåser du de strömningar som reducerar partiet att bli en sekt där olika sidor manövrerar. Därmed faller du tyvärr också som partiledarkandidat för mig. Jag har varit nyfiken på din person för att få veta mer. En partiledare och kommande statsminister måste stå fri den sortens argumentation du hänger dig åt.

  http://www.hartman.nu/2010/12/21/primegate-om-att-ga-motstandarens-arenden/

  • lenasommestad

   Bäste Johan.
   Jag kan tyvärr inte hålla med dig eller Thomas Hartman, vars inlägg jag har läst. Jag förstår att det finns en rädsla bland många för att gamla konflikter ska komma upp i ljuset, men för alla oss som har stått utanför denna typ av falangstrider framstår resonemangen som snäva och perspektivlösa.
   Tomas Hartman talar om fulspel och krypskytte och att försöken att återuppväcka falangstrider i anslutning till ”Primegate” är uppenbart för ”oss som växt upp, mognat och lämnat det där bakom oss”.
   Men faktum är att Thomas Hartmans text i själva verket visar det omvända: att han INTE har mognat och lämnat falangstriderna bakom sig. Hela hans tolkning präglas just av en oförmåga att lyfta sig över falangstrider. Han har fastnat i den snäva tolkningsram, som hans egen erfarenhet inom politiken har skapat och argumenterar i linje med detta för att framgång för Socialdemokraterna kräver att ”falangerna lägger ner, växer upp och lär sig umgås och respektera varandra.”
   Den som återuppväcker falangstrider och skapar förnyad konflikt inom socialdemokratin är faktiskt Thomas Hartman själv. ”Primegate” bör inte tolkas utifrån interna falangstrider i socialdemokratin utan i relation till den etik och de regelverk som gäller i samhället i stort. Och då är bedömningen självklar. ”Primegate” representerar ett oetiskt agerande som inte kan accepteras i någon organisation, oavsett vilken utomstående intressent som med dolt finansiellt stöd försöker vinna inflytande genom interna kanaler.”Primegate” handlar i sak inte om strider mellan falanger utan om ett avgränsat antal personer som har missbrukat sitt förtroende.
   Om vi ska kunna lägga ”Primegate” bakom oss krävs något mer än att lägga locket på och hålla sams. Det krävs att vi kommer överens om att normala etiska regler måste gälla även inom ett politiskt parti.

  • Olof Malmberg

   Det torde snarast vara dem som ser den här debatten som ett uttryck för falangstrider som underblåser detta tänkande. Att man inte ser högförräderiet för vad det är, ens när det ligger i helt öppen dager, är om något ett tecken på att man är helt låst i något form av feodalt klantänkande där ytterst befogad kritik mot medlemmar av den egna ”klanen”.

   Det yttersta kvittot på hur skadat partiet är av klantänkande, är inte att vissa medlemmar tar mutor för att hjälpa Svenskt Näringsliv att ta kontroll över partiprogrammet eller att de som har en sund och instinktiv avsky för korruption reagerar, utan att så många andra bemödar sig att försvara mutkolvar bara för att de parallellt råkar ingå i samma klan….

 9. Sommestads analys är lovvärd men missar fullkomligt vad jag menar. Felet är som i all kommunikation avsändarens. Dvs mitt.

  För min egen del brinner jag för att förändra världen. Men när partivänner istället ägnar sig åt pajkastning blir tyvärr inte socialdemokratin platsen där detta är möjligt.

  Anvaret för att skapa en miljö som ger såna förutsättningar inbegriper att inte tramsa om uteslutning så fort man ser nåt man inte gillar.

  Ja. Etiska regler och ordning och reda behövs. Det är det jag argumenterar för. Men detta handlar även om annat.

  Som jag säger har jag mina erfarenheter i ssu. Det är inget jag skäms för. Tvärtom. Däremot är min perspektiv idag helt annorlunda. I detta ligger att inte sätta mig till doms över andra eller sätta etikett på folk. Det är den värderingskulturen i vänster och höger vi INTE behöver få in i partiet. Oftast beror såna motsättningar om vem som gillar att umgås med vem snarare än ideologisk inriktning.

  Jag är en varm anhängare av öppna fönster och ren luft i partiet. Är det att vara omogen att avsky sekterism så är jag djupt omogen.

 10. Mikael

  Aaaahahaha. Shit vad skönt att se att den socialdemokratiska krisen är så djup och långtgående. Det här får ni knappast ordning på till nästa val 🙂 Det är liksom vackert att ni diskuterar om det är personliga åsikter eller partiets åsikter man ska uttrycka. Det visar än en gång att sossar är hycklare, man uttrycker en sak utåt (”Det är såå synd om de mindre välbeställda”) och sedan agerar man själv helt tvärt emot, man smiter från skatter, man handlar toblerone på skattebetalarnas bekostnad. Lyssna på mig nu. Det är för att socialdemokratin inte är ett naturligt sätt att förhålla sig til livet. Mitt råd är att ni hittar en ”egen” politik och ideologi som går att leva efter 🙂 Man kan inte ha moderat politik och vänsterpartiets retorik. Då är det bättre att ni splittar er i två ”falanger”. Dessutom måste ni släppa vi-mot-dem-tänket. Det finns ETT svenskt folk, fixa en politik som är bra för alla så vinner ni. Ahh , just det moderaterna har redan gjort det. Ni är lite sent ute. Lycka till 🙂

  • Ulrika

   Mikael. Du är sorglig, då du inte tycker att socialdomokrati kan vara ett naturligt sätt att förhålla sig till livet. Att vara missunsam, egoistisk och självgod är inte den enda vägen, även om det ibland verkar så. Önskar dig i julklapp mer kärlek och omtanke om andra.

   • Mikael

    Nu beskrev du ju socialdemokratin. Sossarna verkar bara existera för att sko sig själva på andras bekostnad. Vem personifierar självgod, jo Göran Persson. Vem personifierar missunsam, jo hela socialdemokratin, eftersom de ska lägga sig i hur mycket andra tjänar, till och med inom privata företag! Vem personifierar egoismen, jo gissa, även här är det socialdemokrater, fackliga representanter mm. Jag har aldrig träffat någon som är med i facket för att andra ska få högre lön, alla är med för att man SJÄLV ska få högre lön och kunna löka på jobbet och sko sig på andras bekostnad.

  • PR-konsult

   Det visar inte alls att du har en poäng.

   Det är Prime själva som har läckt till makthavare.se (beviset är att de publicerade uppgifter om aftonbladets avslöjande redan innan tidningen hade tryckts – uppgifter vid tillfället bara fanns hos Prime). Makthavare.se är en del av Primes krishantering och deras publicering skall inte ses som en relevant källa utan som ett sätt för Prime att flytta fokus från det etikbrott som har begåtts till just de interna stridigheter som ni såssestackare vill undvika.

   Om du på allvar står upp för att ”sluta tramsa om höger och vänster” så ska du självklart fördöma Primesossarna. De har begått ett etikbrott, och att de har avslöjats är positivt för alla som vill ha fair play i politiken.

  • lenasommestad

   Nej, Thomas, artikeln i Dagens Opinion visar INTE att du har en poäng när du väljer att göra ”Primegate” till en fråga om falangstrider mellan vänster och höger inom socialdemokratin. Kärnfrågan som du som medlem vi som medlemmar i socialdemokraterna måste förhålla oss till gäller affären i sak: ett antal socialdemokrater har tagit ett uppdrag av Svenskt Näringsliv för att driva Svenskt Näringslivs agenda inom partiet. Detta avslöjande har en betydelse långt utöver frågan om vilka åsiktsgrupperingar inom socialdemokratin som gynnas eller missgynnas av detta avslöjande. Det handlar om partiets integritet och i förlängningen hela det svenska partisystemets integritet. Är det ok att den utomstående intressent betalar en partimedlem i hemlighet för att denne i egenskap av partimedlem ska driva en överenskommen agenda inom partiet? Om svaret är nej bör vi alla vara tacksamma för att fakta har kommit på bordet. Alternativet hade varit att Svenskt Näringsliv framgent skulle ha haft kvar en direkt ingång i det Socialdemokratiska partiet, utan övriga partimedlemmars vetskap. Jag tror inte att du tycker att detta hade varit ett önskvärt framtidsscenario.

 11. Ping: adventskalendern :: Kom igen, Lena! :: December :: 2010

 12. Lasse Karlsson

  Ett tungt inlägg apropå Primegate med historiskt perspektiv och konkreta exempel av Kjell Östberg, professor i historia på Södertörns högskola:
  http://www.internationalen.se/2010/12/25/sosselobbyisterna-%E2%80%93%E2%80%9Dkapitalets-betalda-hemliga-agenter%E2%80%9D/

 13. Erik

  Vad spelar det för roll att en del sossar tar betalt av lobbyister när partiet till sin helhet driver en politik som ingen verkar tro på? Att Mona Sahlin gick till val med en politik och i ett samarbete hon trodde var fel är mycket värre än att en bloggare har litet svag integritet och säljer litet artikelplats.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s