Svar till Röda Berget: öppet brev om S-kongressen

Röda Berget (alias Peter Johansson) har riktat ett öppet brev till partiledning och kongressombud. Peter ställer frågor om hur vi ser på fortsatt kongressarbete (bör kongressen återupptas redan i höst och är det verkligen klokt att vänta så länge som till hösten 2013?).

Min uppfattning är att hösten 2013 är en sen tidpunkt för nästa kongress om vi vill ge väljarna en tydlig bild av vår politik inför valet 2014. Det finns bland partiets medlemmar en önskan om att långt tidigare än så få en chans att diskutera och ompröva centrala frågor i den nu liggande politiken. Kriskommissionen har dessutom redan presenterat en viktig rapport med konkreta förslag. Denna rapport bör följas upp. (Allra bäst hade det förstås varit om Kriskommissionens rapport hade tryckts upp som underlag inför helgens extrakongress. Rapporten rymmer intresseväckande analyser och konkreta förslag i kontrast till det korta slätstrukna diskussionsunderlag som nu har skickats till kongressombuden.)

Vad blir då möjligt att göra på kongressen? Om jag har förstått läget rätt kommer vi som kongressombud inte att ha möjlighet att fatta beslut om en ajournerad kongress, dvs. en fortsättning på extrakongressen under hösten 2011. I det läget menar jag att det viktigaste är att agera konstruktivt genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt för bra beslut på den ordinarie kongressen. Om möjligt bör denna kongress läggas tidigt på året 2013. Då skapas rimliga förutsättningar att med utgångspunkt från kongressens beslut formulera ett politiskt program för valet 2014. En kongress tidigt år 2013 skulle också ge en alldeles tillräcklig tid för förberedelser, till gagn både för en ny partiledning och för medlemmarna. Om arbetet fram till kongressen bedrivs på rätt sätt skulle en kongress i början av år 2013 kanske till och med kunna vara ett bättre alternativ för oss medlemmar än en ajournerad eller snabbt inkallad kongress under hösten 2011. För mig och många andra som vill se en grundlig omprövning av viktiga principer i den nu liggande politiken är det av yttersta vikt att alla medlemmar får tid och möjlighet att sätta sig in i frågorna, med goda kunskapsunderlag tills stöd och med gott om tid för frågor och debatt. Det är också angeläget att alla får tid att formulera välgrundade, alternativa förslag som kan utgöra utgångspunkt för valrörelsen 2014.

Vad krävs för att vi ska få en bra väg fram till en kongress först år 2013? Det som krävs är att den nya partiledningen tydligt visar att man vill leda en process av omprövning på centrala politikområden. Det kan man göra genom en plan med tydliga hållpunkter och innovativa inslag. Några idéer:

– Ge valda delar av Kriskommissionen i uppdrag att fördjupa analys och förslag på de viktigaste politikområdena.

– Organisera en stor socialdemokratisk idékonferens sommaren 2012, öppen för alla medlemmar. På konferensen, som ersätter en tidig extra kongress, får medlemmar möjlighet att fördjupa sina kunskaper och diskutera de viktigaste och mest kontroversiella frågorna inför kongressen 2013. Alternativa handlingsvägar presenteras och diskuteras.

– I processen fram till kongressen 2013 prövas nya modeller för partiarbetet, som t.ex rådgivande medlemsomröstningar, nationella sakpolitiska nätverk, nya typer av studier och studieresor, etc, med inspiration från Kriskommissionens grupp för organisatorisk analys. Pilotprojekt i liten skala har fördelen att de kan utvärderas. Vilka idéer håller måttet och kan användas i större skala? Hur kan idéerna utvecklas och förbättras?

Förutsättningar finns för en bra process. Jag hoppas att dessa förutsättningar tas till vara. Som kongressombud har vi begränsade möjligheter att påverka processen, enligt de stadgar som råder. Låt oss ändock visa tydligt vad vi vill!

Kriskommissionens rapport kan laddas ner: Omstart för socialdemokratin.

19 kommentarer

Under Demokrati

19 svar till “Svar till Röda Berget: öppet brev om S-kongressen

 1. Ping: Replik till L Sommestad om Extrakongress « Röda Berget

 2. Mikael Branting

  Jag tror att det är viktigt att påpeka att en kongress som fattar beslut om politikens inriktning inte får vara någon regisserad kuliss. Det måste finnas möjlighet för medlemmar och organisationer att föra fram förslag som kongressen tar ställning till. Tidsplanen måste därför tillåta motionsrätt. Ämnena och programmen som man kan motionera kring måste vara kända innan motionstiden går ut.
  Även om jag är ivrig att få en ordentlig politisk diskussion på kongressen så snart som möjligt så är partidemokratin viktigare. Inga beslut utan motionsbehandling med andra ord.
  Sist men inte minst så finns det ingen möjlighet att ge någon partiledning fullmakt att ”förnya” politiken på egen hand. De kongressbeslut som finns måste därför gälla tills en ny kongress formulerat sig om den framtida färdriktningen.

  • lenasommestad

   Hej Mikael.
   Jag håller helt med dig om att en tidsplan måste tillåta motionsrätt. Det är en av poängerna med att inte skynda på en kongress utan ge tid till normala förberedelser.
   När det gäller förnyelse av politiken så instämmer jag i den mån det gäller förnyelse som går utöver stadgar och andra regelverk. Men jag är övertygad om att partiet kan pröva t.ex. nya arbetsformer utan att detta står i strid med regelverken. Medlemsomröstningar kan t.ex. prövas i rådgivande form och i frågor där man söker vägledning. En modell med sakpolitiska nätverk kan ges mer stöd och utrymme än idag, t.es. genom att ett nätverk får organisatoriskt stöd, utan att detta föranleder stadgeförändringar. När det gäller politiken kan partiet identifiera områden som ges större uppmärksamhet i form av utredningar, analys och debatt.
   Det är alltid en svår balansgång hur en partiledning agerar mellan kongresser och ditt påpekande om att en partiledning inte ska ha fullmakt att ”förnya” politiken på egen hand är mycket viktigt. I praktiken utvecklas politiken ändå alltid, i alla de beslut som måste tas och de nya frågeställningar som dyker upp. Men grunden är kongressbesluten. Tack för ett viktigt påpekande
   Tack för e

 3. Ja dom säger att den som väntar på något gott väntar inte för länge! Men i detta läge gäller det att smida medan järnet är varmt! Och så hoppas jag att du får en förfrågan om att bli Ekonomisk talesperson? Annars är det bara och kämpa så det kommer något bra ur Socialdemokraterna fram till 2014!

 4. Ping: Juholt gör precis som Reinfeldt men i mycket mildare form. « essbeck

 5. Ping: Framtiden för S | Ensson

 6. Ping: Processen i (S)entrum « Röda Berget

 7. Owe Nordström

  För några år sedan läste jag en utredning om folkrörelserna och demokratin. Utredaren hade tagit reda på VARFÖR människor organiserade sig i olika rörelser bl.a. politiska. Det fanns olika skäl men genomgående kom SVARET att det är möjligheten att PÅVERKA. Vi får hoppas att vår nya partiledning verkligen tar fasta på MÄNNISKORS VILJA ATT PÅVERKA!

 8. Vill ni påverka. Gå med i Aktiv Demokrati. Partiet där alla medlemmar har lika mycket att säga till om.

  http://www.aktivdemokrati.se

  • lenasommestad

   Mitt svar angående Aktiv demokrati är att ni har missat den djupare dimensionen av politiken och demokratin. Ni tycks ha en idé om direktdemokrati men ni saknar politiskt program. Vad är poängen? Politikens kärna är ju innehållet och de grundläggande värderingarna, inte arbetsformerna. Innehållet kan i sin tur aldrig reduceras till enskilda sakfrågor. Välgrundade beslut i de flesta sakfrågor kräver att du har en insikt om hur alternativa vägval påverkar samhällets funktionssätt och maktbalansen mellan olika samhällsintressen. Stärker du demokratin eller försvagar du den? Främjar du jämlikhet eller försvagar du den? Stärker du löntagarnas förhandlingsposition eller försvagar du dem?
   Till sist: alla medlemmar i ett parti ska kunna påverka, men medlemmar i ett parti ska inte bara ägna sig åt att uttrycka sin egen individuella åsikt. Som medlemmar i ett parti bygger vi styrka genom förmåga att kompromissa och samverka. Arbetarrörelsen har lyckats skapa välfärd och inflytande för de många medborgarna just genom kollektiv kraftsamling.
   Jag hoppas att du fortsätter driva idéer om hur demokratin kan stärkas, men Aktiv Demokrati är verkligen ingen bra idé om du vill påverka de stora samhällsfrågor som verkligen betyder något.

   • Du har rätt Lena i att AD inte duger idag. Om man däremot kombinerar en intelligent deliberativ diskurs som kommer till olika vägval som bygger på vilja till konsensus och sedan i vissa fall avgör mellan olika goda förslag med stort stöd genom direktdemokrati så tror jag man är på rätt väg.

    Högerkrafterna som infiltrerat partiet Aktiv Demokrati och Socialdemokratin är ännu inte redo för diskurs, för det skulle leda till evolution och då måste man faktiskt finna sitt inre mod.

    Men om du vill ha evolution Lena så blir du medlem i Intelligent Union. Det är det enda partiet i Sverige som bryr sig om helheten och har en politisk inriktning för traditionellt Socialdemokratiska frågor samtidigt plus att rädda planeten konsekvent, plus satsningen på förnyelsebar energi, plus fred, plus ett självständigare Sverige med låga skulder och högt deltagande av alla medborgare.

    Vill dessutom säga, till dig Lena, att ett utbrytarparti lett av dig som också kommer i balans vad gäller invandringsdebatten skulle få mitt stöd om Valsamverkanspartiet inte lyckas ta sig över 4%

    Men du måste se till att primehögern inte kan ta sig in och sabotera inriktningen som de gjort med Socialdemokratin för annars blir Intelligent Union enda vägen som leder mot evolution.

 9. Jättebra idéer för framtiden Lena!

 10. jag var sosse i 14 år , numera partilös. Har dock aldrig helt övergivit partiet. Inser att partiet behöver förnyas. Dock tror jag att en återgång till de gamla idealen om rättvis fördelning , socialt samvete och och internationell solidaritet MÅSTE till ! Och jag betvivlar att Damberg ställer upp på detta ! Veronica och Du, Lena har (hoppas jag !) kvar dessa ideal och jag hoppas att ni lyckas ”plantera” detta under extrakongressen !

 11. Sten Gellerstedt

  Nu när regeringen river revor i välfärdens väv organiserar vi oss åter för allas lika värde och lika rätt. Men många vet att revor revs redan under S-regering. Det senaste årets diskussion inom partiet är ett historiskt starkt ifrågasättande av ledningens förda politik.
  Du har helt rätt Lena. Därför måste idéer diskuteras, provas, förkastas, omformas mm i en både organiserad och spontan debatt. Och det tar tid. En bra tidpunkt för kongressen är tidigt 2013. Då hinner vi med LOs kongress som är i maj 2012.

 12. Det här är viktiga frågor och jag är benägen att hålla med Gellerstedt.men den nya ledningen måste vara riktig långt tidigare, att byta ut Damberg 2013 eller t.o.m 2012 är knappast någon lyckad valstrategi.
  Kan vi inte få in Lena Sommenstad redan från början som ekonomisk talesperson har jag svår att se att någon radikal förnyelse ska ske. Visst måste det ske i en demokratisk process, men hur ska det gå till? Börjar inte vägarna stängas?

 13. Morgan Svensson

  Hej Lena…
  Tack ör att du trots högst påtaglig risk för egen del talar för alla oss gråsrötter som står upp för de ideal socialdemokratin bygger på.

  Utan dig hade helt säkert många av oss givit upp för länige sedan.

  Kan inte nog beklaga det faktum att du inte fått den plats du borde fått i partitoppen… Samtidigt så hoppas jag detta ger dig energi att skapa en bredare plattform för dig (och osss)…

  En hel del viktigt utvecklingasarbete, inte bara kan, utan bör föras utanför partiets omedelbara inflytandesfär.

  Tror t.ex. många skulle se med stor glädje på om socialdemokraternas ideologiska företrädare skapade flera nya tankesmedjor (med olika inriktningar) där möjligheten för sympatisörerna att både bidra och ta del av och utveckla skulle göra dessa till en nyskapande och utvecklande plattform för våra ideer.

  Tror detta skulle ge en självklar tranferering av dessa ideer in i partitoppen oavsett vilka som i praktiken satt där. (Ger man dem ett verktyg, som är bättre än det som finns att tillgå just nu, kommer de använda det.)

  Tycker detta är den verkliga utmaningen i dagens läge… Hur skapar vi en plattform som ger våra ideer lyftkraft (igen)?

  För egen del kommer jag sitta på åhörarläktaren och lyssna mycket noga efter vad som säjs, vem som säjer vad, för att få en klarare bild av vad som är möjligt.

  Vad jag i dagens läge kan göra, är försumbart… (En liten gräsrot, utan vare sig tillstymmelse till plattform). Men mitt aktiva val, är hädanefter (tack vare dig, Lena) att göra allt jag kan för att föra våra ideer vidare, att utveckla dem och att verkligen stå upp för dem, oavsett tidens anda.

  Ser fram i mot ditt nästa drag. Vet att du kan! Vat att jag kan! Vet att vi kan!

  mv. Hälsning Morgan S

 14. Lars Baron

  Jag hoppas innerligt att Juholt förstår hur viktig du är för partiet. Jag har länge tänkt engagera mig i partiet, men inte haft den rätta glöden ty de gånger jag försökt att föra en diskussion med lokala partipolitiker så har jag offtast stött på patrull. Det jag saknar på lokal nivå är bristen på kunskap. Man behöver inte vara akademiker för att ha kunskap. Jag är mycket intresserad av barn och ungdomars situation, men för att kunna möta barn och ungdomar på ett adekvat sätt behöver man ha goda kunskaper om hur en hjärna fungerar och varför de gör som de gör. Det är faktiskt tack vare dig som jag har bestämt mig för att försöka påverka mina partikamrater lokalt. Jag är övertygad om att även på lokal nivå måste vår politik vara evidensbaserad.

  • lenasommestad

   Tack Lars. Ditt brev gör mig verkligen glad. Vi möter alla ständigt motstånd i en struktur, där en etablerad kultur och givna maktförhållanden gör det svårt att bryta sig in. Men under ytan finns också ett intresse och en vilja att öppna upp partiet och utveckla politiken. Jag hoppas att vi kan vara många som trots allt försöker orka en stund till! Idag har jag varit på partikongressen i Stockholm. Det bästa är att möta de över 300 ombuden och känna att vi verkligen är en rörelse med vilja och engagemang. Många kloka och radikala inlägg idag pekar ut en tydlig väg framåt.
   Hälsar Lena

 15. UM

  Svar till Intelligentunion: Det verkar kanske inte så intelligent med utbrytarparti till på vänsterkanten. FI har redan kostat vänstern två valsegrar. Utbrytare i dagsläget tror jag har mycket små chanser att skapa något positivt för de progressiva krafterna i Sverige. Däremot kan man nästan garantera att alla förlorar på det.

  Jag tror man skall vara realist (samt bita i ett mycket surt äpple) och föreslå valsamverkan med FI, så att de får in en kandidat i riksdagen, precis som centern gjorde med kristdemokraterna en gång i tiden. Då ökar vänsterns chanser att vinna majoritet i riksdagen, eftersom den procenten som röstar på FI annars går till spillo. I och med att Gudrun Schyman inte längre är talesperson kanske det går lite lättare att få till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s