Kategoriarkiv: Jämställdhet

Hur mycket vi tar ansvar för barnen beror främst på kön – inte på lön

Idag rapporterar Ekot om en ny, viktig rapport:  Kön inte lön avgör föräldrapenninguttag.

Rapporten slår än en gång hål på myten om att ojämnt uttag av föräldraledighet är ett rationellt resultat av att män i regel har högre lön än kvinnor. Faktum är att kvinnor tenderar att ta mer ledigt, även när de har högre lön än sin partner. Det är alltså inte främst familjeekonomin som förklarar varför dagens svenska par så sällan tar ett jämställt ansvar för sina barn. Hur mycket vi tar ansvar för våra barn beror i första hand på kön – inte på lön.

Samtidigt visar rapporten att kvinnors resurser – i form av utbildning och inkomst – är betydelsefull för ett jämställt föräldraskap. När kvinnor har god utbildning och god inkomst ökar sannolikheten för ett jämnt uttag.

Rapporten, som presenteras av Laura Hartman på Försäkringskassan, borde leda till eftertanke hos den borgerliga alliansens politiker.

Allianspartierna har envist bitit sig fast vid idén att ett ojämställt uttag av föräldraledighet i grunden beror på att män har högre lön än kvinnor, och att familjer därför förlorar ekonomiskt på att pappa är hemma. Därför har man valt att satsa på en ekonomisk stimulans för att främja ett jämställt uttag, en jämställdhetsbonus.  Denna bonus ska göra det mera lönsamt för pappa att ta ut föräldraledighet.

Samtidigt har allianspartierna gemensamt valt att överge den enda strategi för en jämställd föräldraförsäkring som vi vet fungerar: en  jämställd fördelning av föräldradagarna, genom vikta månader till vardera föräldern.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) har nu signalerat att hon kanske trots allt kan tänka sig att återgå till en strategi som fördelar dagar och inte pengar. Hon talar om en tredje pappamånad (Sydsvenskan).

Men frågan är om och när som hon vågar ta steget? Det borde vara genant för Folkpartiet Liberalerna, som en gång var ett ledande feministiskt parti, att åter igen gå till val på ett regeringsprogram med en ineffektiv jämtälldhetsbonus – plus vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng. Vilken tyngd ska jämställdheten få i valet 2014?

Som ordförande för S-kvinnor växer mina förväntningar  också på min partiordförande Stefan Löfven (S), som har lovat ”att avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod” (Socialdemokraternas Framtidskontrakt). Om det målet  ska nås krävs något mer än vagt tal om att ”ett sätt” kan vara att vika en ytterligare månad för vardera föräldern. Grafiken längst ner i denna bloggpost visar att mäns uttag av föräldradagar hittills har ökat mycket långsamt. Nu krävs ett trendbrott!

2010 var det – enligt Försäkringskassans rapport – knappt 13 procent av svenska par som delade föräldraledigheten lika (inom spannet 40%/60%). Det är inte någon hög andel, efter 40 år med formellt jämställda villkor.

Många har noterat att den generösa och flexibla svenska föräldraförsäkringen i praktiken har blivit ett hinder för jämställda livsvillkor – i hem och arbetsliv. Så länge som män inte tar ett jämställt ansvar för barn och familj, så länge kan kvinnor heller aldrig försörja sig själva på jämlika villkor.

Rätten att överlåta föräldraledighet mellan mammor och pappor stärker och befäster  traditionella könsrollsmönster. Det borde vara en självklarhet för Socialdemokraterna att välja en annan handlingslinje.  Vår ambition måste istället vara att stötta de föräldrar, som vill leva jämställt.

Jag ser fram emot att Stefan Löfven inför valet visar modet att föreslå den strategi som kan göra verklig skillnad: en tredelning av föräldraledigheten,  som ett steg på vägen mot en föräldraförsäkring som fullt ut bygger på individprincipen. Jag ser också fram emot en politik, som på alla fronter stärker kvinnors resurser och förhandlingsposition. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden är ett bättre sätt att stärka jämställda parrelationer än att locka män att ta föräldraansvar med bonuspengar.

Ett feministiskt parti kan inte backa i vår tids viktigaste jämställdhetsfråga! Försäkringskassans rapport ger bra argument till debatten.

Skärmavbild 2013-06-25 kl. 21.25.44

Grafik från Ekots webbsida.

Hela rapporten från Försäkringskassan finns att läsa här. Fokus i rapporten är de knappa 13 procenten jämställda familjer. Vilka är de? Vad ökar sannolikheten för ett jämställt uttag? 

Annonser

6 kommentarer

Under Jämställdhet

Sveriges kvinnor behöver en ny ekonomisk politik

Kvinnorna och krisenDet finns starka premisser i den ekonomiska politiken som missgynnar kvinnor. Det är ett av de viktiga budskapen i Kvinnolobbyns aktuella rapport Kvinnorna och krisen. Leder regeringens investeringar till en jämställd framtid? Rapporten (som finns att ladda ner på Kvinnolobbys hemsida) rymmer en granskning av budgetpropositionen för 2013 men också en djupare analys av de ekonomiska idéer som styr regeringens arbete.

”Vad betyder det för kvinnor och män att det obetalda arbetet inte räknas som produktivt och värdeskapande, trots att det utgör kittet i samhället?” frågar Kristina Hultman i rapportens Introduktion.

Jag deltar själv i ett rapportens samtal om feministisk ekonomi, som har fokus på hur det starka genomslaget för liberal ekonomisk teori har för försvårat kvinnorörelsens kamp för ett jämställt och hållbart välfärdssamhälle. Samtalet ägde rum i Almedalen 2012 och hade fokus på ”den ekonomiske mannen”, med utgångspunkt från Katrine Kielos då nyligen utgivna bok Det enda könet (2012).

Jag pekar på hur det svenska välfärdsbygget utgår från helt andra idéer än de nationalekonomiska marknadsmodeller, som idag präglar även det socialdemokratiska ekonomiska tänkandet:

Det byggde på idéer om att vi har ett gemensamt samhällsintresse, förmågan att tänka solidariskt, att vi kan bygga samhällen med gemensamma kollektiva nyttigheter, att familjer har en plats i samhällsekonomin och att politiker har rätt att styra ekonomin. Politiken är överordnad ekonomin.

I dagens ekonomisk-politiska debatt är dessa perspektiv påtagligt frånvarande. Man kan få intrycket av att ekonomisk politik enbart handlar om den formella marknadsekonomin och att det mest avgörande för en framgångsrik samhällsekonomi är regeringens förmåga att följa de finanspolitiska regelverken.

Kvinnolobbyns rapport är viktig just  därför att den breddar debatten om bristerna i den borgerliga regeringens jämställdhetspolitik. Den gör klart att dagens borgerliga politik är djupt problematisk för kvinnor inte bara därför att den brister i enskida viktiga reformer eller  därför att den i stort satsar alltför lite på välfärd och social trygghet. Den är djupt problematisk framförallt därför att den bygger på felaktiga idéer om hur vi bygger en långsiktigt hållbar samhällsekonomi.

Detta är en utmaning för feminister i alla politiska läger, i och utanför de politiska kvinnoförbunden. Som feminister kan vi inte väja för den ekonomiska politiken, dess idéer, teorier och instrument. Här sätts ramarna för vad som är möjligt att uppnå i jämställdhetspolitiken.

För oss som är socialdemokrater finns också skäl att fråga hur väl vi själva lyckas lyfta ett ekonomiskt-politiskt alternativ till den borgerliga ekonomiska politiken. I Socialdemokraternas Framtidskontrakt finns en viktig rubrik, som kan ange riktning för en mer jämställd ekonomisk politik: Ekonomin växer när människor växer.

Hittills har dock socialdemokratisk ekonomisk-politisk debatt handlat mer om vikten av att följa de finanspolitiska ramverken än om vikten av att bygga välstånd genom sociala investeringar. Tiden har kommit för en ny debatt, som mer i grunden utmanar borgerlighetens ekonomiska tänkande. Jag har själv skrivit om detta i flera sammanhang, bland annat i ett inlägg till Programkommissionen: Hållbar utveckling – ett kvinnoperspektivJag rekommenderar Kvinnolobbyns rapport som en inspirerande väckarklocka för en feminism, som inte väjer för de stora frågorna.

Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot (S) och ledamot i S-kvinnors styrelse har med anledning av rapporten skrivit en interpellation till finansminister Anders Borg. Mer i media om Kvinnolobbyns jämställdhetsrapport: Dagens Arena.

14 kommentarer

Under Jämställdhet

Stockholm behöver barnomsorg på obekväm arbetstid!

friska_barn_badar_456px_01”Stockholm måste bli bättre på kvälls- och nattdagis!” Det är rubriken på en debattartikel i dagens upplaga av  jag i Dagens Nyheter Stockholm, som jag skriver tillsammans med Natalie Sial, ordförande i S-kvinnor Stockholms län, och Moa Neuman, ordförande i S-kvinnor Stockholms stad.

Vi är glada över att Socialdemokraternas partikongress satte ner foten om rätten till barnomsorg; det ska inte råda något tvivel om att rätten till barnomsorg ska gälla på alla tider när föräldrar jobbar. Det krävs en tydligare lagstiftning om kommuners skyldighet att tillhandahålla barnomsorg även på sena eftermiddagar, kvällar och helger.

I samband med artikeln fick jag tips av Sune Nygren, som har skrivit i Dagens samhälle om att dagens lagstiftning redan innebär en rätt till barnomsorg utanför kontorstid. Hans debattartikel kan du läsa här: ”Stäm kommuner som inte har nattis”.

Därtill till sist en reflektion: Rubriken använder begreppet ”dagis”, men det vi talar om är förstås det vi idag kallar förskola eller pedagogisk omsorg.

13 kommentarer

Under Jämställdhet

Dags för en jämställd partikongress!

Skärmavbild 2013-04-01 kl. 10.25.01För första gången någonsin utgör kvinnor majoriteten av ombuden på en socialdemokratisk partikongress. Det är en milstolpe!

Men ännu viktigare är förstås kongressens beslut i frågor om jämställdhet och kvinnors samhällsställning. Stiltje har rått i jämställdhetspolitiken under mer än ett decennium. Under alliansregeringen har splittring och passivitet satt sin prägel på både familjepolitik och jämställdhetspolitik. Socialdemokraterna har alla möjligheter att göra skillnad!

Förväntningarna är också stora. Jag noterar ett skifte i samhällsdebatten. Allt fler ser nu vikten av en progressiv och tydlig jämställdhetspolitik.

”Det är dags att göra även föräldraförsäkringen individuell”, skriver till exempel  Sydsvenskan i dagens huvudledare. ”Då blir också samhällets signal att ansvaret för barnen ligger lika mycket på båda föräldrarna.”

Staten ska värna individens rättigheter, påminner Sydsvenskan. Då borde det vara självklart att föräldraförsäkringen, liksom andra försäkringar, knyts till individen, inte till hushållet:

Hur skulle det se ut om andra delar av trygghetssystemet utgick från familjen? ”Älskling, jag har feber idag, kan inte du ta ut en sjukdag?”

Sydsvenskans analys är mitt i prick. I ett samhälle som i övrigt bygger på individuella rättigheter och skyldigheter, är föräldraförsäkringen en anomali. En individualisering handlar inte om att ”kvotera”. Det handlar om att var och en har rätt till de förmåner som är knutna till den egna försäkringen.

För den som vill läsa mer om föräldraförsäkring och jämställdhetspolitik finns nu många debattartiklar och reportage att ta del av, lagom till partikongressen. Några tips:

I S-kvinnors tidning Morgonbris skriver jag tillsammans med S-kvinnors förbundssekreterare Susanne Andersson om föräldraförsäkringen, och varför individualisering behövs – för kvinnornas, männens, barnens och samhällets skull. Mer att läsa inför kongressen på S-kvinnors hemsida, Material inför S-kongressen.

SSU lyfter en individualiserade föräldraförsäkring som en frihetsreform (bl.a. i Piteå-tidningen). I Aftonbladet argumenterar jag i samma fråga tillsammans med Magnus Nilsson, S-studenter, ”Fega inte ur om delad föräldraförsäkring”. S-studenter tar också upp föräldraförsäkringen på Partikongressbloggen.

Karl-Petter Thorwaldsson förordar en tredelning av föräldraförsäkringen under nästa mandatperiod i Ekot: ”LO vill se ett mer rättvist föräldraansvar”. ”LO pressar S om föräldraförsäkring”, rapporterar Aftonbladet.

I ETC från 8 mars berättar tre jämställdhetsministrar om sina erfarenheter. Tiden Magasin har specialnummer om familjepolitiken. Där finns bland annat en lärorik analys av Linnéa Björnstam, ledamot i S-kvinnors styrelse.

Sydsvenskan berättar i gårdagens tidning om socialdemokratiska kvinnors kamp för en individualiserad föräldraförsäkring, ”S-kvinnor rustar för ny strid”.

S-kvinnor tror på en ny epok av progressiva, jämställdhetspolitiska reformer. Vi ser fram mot S-kongressen! Kvinnosymbol

7 kommentarer

Under Jämställdhet

Skatter och jämställdhet

Skattepolitik är jämställdhetspolitik. Det är mitt budskap idag i en artikel i Dagens Arena.

Historiskt finns det många exempel på att skattesystemet påverkar kvinnors ställning. Det mest kända exemplet är övergången från sambeskattning av makar till särbeskattning, 1971.

Särbeskattningsreformen innebar ett systemskifte. Den svenska välfärdsstaten, som ursprungligen byggde på idén om mannen som familjeförsörjare, förvandlades till en till en internationellt unik ”tvåförsörjarmodell”. Välfärdsforskare talar om övergången från en ”male breadwinner regime” till en ”two breadwinner regime”. Särbeskattningsreformen gav kvinnor ett individuellt ekonomiskt medborgarskapet, skilt från hushåll och familj. Kvinnor definierades inte längre som hustrur utan som självständiga aktörer i relation till staten.

Idag är särbeskattningsreformen historia, men tyvärr består kvinnors ekonomiska underordning i praktiken. Ett skäl till detta är att samhällets välfärdstjänster aldrig har byggts ut till den omfattning och kvalitet, som krävs för att en tvåförsörjarmodell ska fungera.

Idén om att kvinnor och män ska vara självständiga ekonomiska aktörer med samma chans till jobb och inkomst möter en verklighet, där kvinnor fortsatt tar huvudansvaret för hem och familj. Detta betyder att kampen för jämställdhet måste fortsätta, och inte minst kampen för ett rättfärdigt skattesystem.

Jag skriver i Dagens Arena att Socialdemokraterna nu står inför ett vägval. Partiet måste stå upp för ett skattesystem, som i praktiken ger  kvinnor i alla samhällsklasser möjlighet att försörja sig själva och forma sitt eget liv.

Jag vill rekommendera det senaste numret av tidskriften Tiden, med temat ”La Famiglia. En familjepolitik i kris”. Läsvärda artiklar med bland andra Joa Bergold, Karin Pettersson, Eric Sundström, Irene Wennemo och Linnéa Björnstam. Även Malin Hanson i Dagens Arena, RUT ingen frihets- och välfärdsreform. 

12 kommentarer

Under Jämställdhet

Tredela föräldraförsäkringen under nästa mandatperiod!

Det finns idag en enighet inom Socialdemokraterna om att föräldraförsäkringen, i ett första steg, ska delas i tre delar – en tredjedel för vardera vårdnadshavaren och en tredjedel som båda vårdnadshavarna kan ta ut.

Däremot råder inte enighet om när och hur reformen ska genomföras. I flera uttalanden har ledande företrädare för partiet uttalat stor tveksamhet. När Stefan Löfven presenterade Framtidskontraktet, till exempel, rapporterade media att det inte fanns några förslag om föräldraförsäkringen (Dagens Arena, Aftonbladet, Agenda, m fl).   Stefan Löfven  ”tiger som en sfinx” om föräldraförsäkringen, noterade Ulrika Knutsson i Fokus. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson inledde sitt uppdrag med att ta avstånd från en delad föräldrafärsäkring (DN). Hon uttrycker numera principiellt stöd för en reform men betonar samtidigt gärna problemen (AftonbladetEvas Perspektiv).

Frågan om föräldraförsäkringen har ställts på in spets vid flera partikongresser, och utan tvekan blir det debatt även på årets socialdemokratiska partikongress. S-kvinnor, som har individualiserad föräldraförsäkring som mål, vill att Partikongressen tar beslut om en tredelning av föräldraförsäkringen under nästa mandatperiod. Vi har väntat länge nog!

Om detta rapporterade Ekot igår (Kräver tidplan för ny föräldraförsäkring, även SVT:  S-kvinnor kräver tredelad föräldraförsäkring).

Även SSU har varit ute i debatten i fråga om föräldraförsäkringen i samband med 8 mars (Individualiserad föräldraförsäkring – en frihetsreform). S-studenter driver också frågan om individualiserade föräldraförsäkring med prioritet inför partikongressen, se till exempel debattartikeln från S-studenter i Jönköpingsposten häromdagen, Individualisera föräldraförsäkringen nu!.

För Socialdemokraterna handlar det nu om att välja politisk roll i jämställdhetspolitiken. Vilket parti ska ta ledningen i svensk jämställdhetspolitik? Vill Socialdemokraterna bana väg, eller ska vi agera bromskloss?

Ulrika Knutsson”Kanske Maria Arnholm, som låg bakom den allra första pappamånaden, kan baxa fram en tredje?”, funderar Ulrika Knutsson i Fokus. Men, tillägger hon: ”I vilket fall som helst, hur socialdemokraterna förhåller sig är avgörande…”.

Precis så är det!

Jag instämmer också med Ulrika Knutsson i hennes slutsats:

”Om Sverige vill behålla sin tätplats på jämställdhetsområdet är det bara att klippa till med en tredje månad. En stor politisk majoritet både vill och kan. Men det krävs att den törs också.”

Mer skrivet och bloggat om jämställdhet: Den 9 mars skriver jag i Upsala Nya Tidning om hur S måste vända trenden mot minskad jämställdhet, tillsammans med Agneta Gille och Pyry Niemi (UNT 9 mars). Mer i etermedia och press: Maria Arnholm glömmer låginkomsttagarkvinnorna, Folkpartiet: Aktuellt med en tredje pappamånad, Frankrike Jämställdhet 3.0, Ta ansvar för det sexuella våldet, m fl. Bloggat: Nyabrittas, Ann-Sofie Wågström, m fl. Mer lästips: Framtidskommissionen och Ekonomistas.

6 kommentarer

Under Jämställdhet

Min dröm den 8 mars…

Skärmavbild 2013-01-14 kl. 01.51.32Den 8:e mars, den internationella kvinnodagen, är en dag då feminismens frågor äntligen debatteras just så som de alltid borde debatteras – intensivt, kunnigt, engagerat. Det är ju ingen nyhet att kvinnors villkor är sämre än mäns. Men den 8 mars får feministerna ändå nyhetsplats. Själv skriver jag idag tillsammans med feminister i alla läger om kvinnors oacceptabelt låga löner i Aftonbladet och om vikten av ett jämställt bistånd, i SvD.

Men kanske finns det också plats för drömmar, just på kvinnodagen den 8 mars? Då vill jag drömma om en riktig nyhet, som överraskar… Kanske så här:

Fredagen den 8 mars 2013 vaknar jag av min mans häpna rop.  ”Har du hört!?”

Jag inser med förtjusning att detta blir en historisk dag. Det ofattbara har hänt. Min man vrider upp radion och jag lysnar på Ekot, som berättar att Socialdemokraterna har bestämt sig för att 8 mars år 2013 ska gå till historien. Stefan Löfven har lanserat en oväntad nyhet inför Partikongressen. Ett skarpt beslut om individualiserad föräldraförsäkring! Linjen är klar och Löfven är tydlig.

”2014 är det 40 år sedan Sverige som första land i världen införde en individualiserad föräldraförsäkring,” säger han till Ekots reporter. ”Det blir ett lämpligt startår för 2010-talets största socialdemokratiska reform, den individualiserade föräldraförsäkringen. Vi Socialdemokrater kommer att genomför den stegvis, en månad i taget.”‘

”Det blir en tredelning då?”, inflikar reportern. ”Och när ska den tredelningen vara genomförd?”

Då kommer det häpnadsväckande svaret.

”Nej, vi tänker oss inte längre en tredelning. Vi Socialdemokrater menar att det har blivit dags att ta sikte på en fullt individualiserad föräldraförsäkring under nästa mandatperiod, och att ett lämpligt slutår är 2018.”

”Det året firar vi i Sverige 10o-årsminnet av demokratins genombrott i Sverige; det blir ett högtidsår för de politiska, medborgerliga rättigheterna. Vad kan passa bättre än att vi just det året  till sist också uppnår ett fullt ut jämlikt socialt medborgarskap; med lika sociala rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män? Vårt mål är att se till att år 2018 blir året då mäns aktiva ansvar för sina barn blir en självklar del av samhällskontraktet – inte något som kan överlåtas i utbyte mot mäns traditionella ansvar för jobb och försörjning”.

Nu måste jag gnugga mig i ögonen. En dröm?  Javisst. Men tillräckligt bra för att bli sann.

Jag minns med ett leende den lilla tavlan i Riksdagens klubbrum; en tavla som med ironisk charm hånar den kvinnliga rösträtten. Vad händer med barnen i ett samhälle, där inte kvinnorna vet sin plats i hemmen?

100 år senare får vi svaret. Männen går in i hemmen, lika självklart som kvinnorna går ut i samhället.

Riksdgstavla rösträtt

8 kommentarer

Under Jämställdhet